debuginfo

culture nl-NL
menu

CAD-tekeningen extensief groendaksysteem

Detail 1A Extensief Groendak 1        Detail 1B Extensief Groendak 1        Detail 1A Extensief Groendak 1 

CAD-tekening detail 1a (grind)       CAD-tekening detail 1b (tegel)      CAD-tekening detail 2a (grind)

  Detail 2B Extensief Groendak 1      Detail 3 Extensief Groendak 1     Detail 3 1A Extensief Groendak 1 (1)

CAD-tekening detail 2b (tegel)       CAD-tekening detail 3               CAD-tekening detail 3.1.a  

         Detail 3 2A Extensief Groendak 1      Detail 3 2B Extensief Groendak 1  

CAD-tekening detail 3.1b             CAD-tekening detail 3.2a            CAD-tekening detail 3.2b

  Detail 3 3 Extensief Groendak 1        Detail 3 4A Extensief Groendak 1   Detail 3 4B Extensief Groendak 1          

CAD-tekening detail 3.3              CAD-tekening detail 3.4a          CAD-tekening detail 3.4b

Detail 3 5A Extensief Groendak 1    Detail 3 5B Extensief Groendak 1      Detail 4A Extensief Groendak 1

CAD-tekening detail 3.5a           CAD-tekening detail 3.5b            CAD-tekening detail 4.a (grind)

Detail 4B Extensief Groendak 1     Detail 5A Extensief Groendak 1     Detail 5B Extensief Groendak 1

CAD-tekening detail 4b (tegel)   CAD-tekening detail 5a (grind)     CAD-tekening detail 5.b (tegel)

Detail 6 Extensief Groendak 1              Detail 7 Extensief Groendak 1

CAD-tekening detail 6                                             CAD-tekening detail 7

Detail 8A Extensief Groendak 1              Detail 8B Extensief Groendak 1

CAD-tekening detail 8.a (grind)                                  CAD-tekening detail 8.b (tegel)

Detail 9A Extensief Groendak 1               Detail 9B Extensief Groendak 1    

CAD-tekening detail 9.a (grind)                                CAD-tekening detail 9.b (tegel)

Detail 9C Extensief Groendak 1                Detail 9D Extensief Groendak          

CAD-tekening detail 9.c (grind)                                CAD-tekening detail 9.d (tegel)

Detail 10A Extensief Groendak 1                Detail 10B Extensief Groendak 1

          
CAD-tekening detail 10.a (grind)                             CAD-tekening detail 10.b (tegel)